top of page

Fri, Dec 10

|

Online event

بازخوانی نوشتارهایی از فروید

بازخوانی نوشتارهایی از فروید
بازخوانی نوشتارهایی از فروید

جا و زمان

Dec 10, 2021, 11:10 PM

Online event

دربارهٔ کارگاه

در این کارگروه به بازخوانی نوشتارهایی از فروید می‌پردازیم

این کارگروه ویژهٔ دانشجویان روانشناسی بالینی، دانشجویان روانپزشکی و درمانگران است

همرسان کنید

bottom of page