top of page

آرِشگزاری رویا

بازخوانی کتاب «آرشگزاری رویا» از فروید در کارگاه «بازخوانی نوشتارهایی از فروید» در نوامبر ۲۰۲۰، در ۱۱ نشست، انجام شده است.

رایاسیماها و رایآواهای این نشست‌ها را در اینجا می‌یابید:

Comments


bottom of page